Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on VALTION MAANMITTAUSALAN TEKNISET VMT ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Toimialue käsittää koko valtakunnan.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • luoda ja ylläpitää maanmittausalan ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen tutkinnon suorittaneiden tai siellä opiskelevien välistä yhteistoimintaa sekä toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja edistää sekä ylläpitää jäsentensä ammattitaitoa toimialallaan,
 • toimia valmistelevana ja neuvottelevana elimenä jäseniään koskevissa oikeudellisissa, ammatillisissa, sosiaalisissa sekä palkkaukseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, täydennyskoulutusta, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä tekee aloitteita, käy neuvotteluja ja tekee sopimuksia jäseniään koskevissa asioissa.

Toimintansa rahoittamiseksi ja tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuja, voi omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

3 § Jäsenen ottaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa maanmittaustekniikan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinnon suorittanut tai siellä opiskeleva tai hallituksen erityisistä syistä hyväksymä muu yhdistyksen tarkoitusta noudattava henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

4 § Jäsenen velvollisuudet

Yhdistyksen jäsenen velvollisuuksiin kuuluu:

 • noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä,
 • ylläpitää yhdistyksen hyvää mainetta ja arvoa,
 • suorittaa vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu.

5 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat hallitus ja sen työvaliokunta.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3 - 6 varsinaista jäsentä sekä 1 - 6 varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee vuosikokous vuosittain.

Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valitsee vuosikokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet vuosittain on erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroon joutuvat ratkaisee arpa.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten pyytää.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä. Tarpeen mukaan hallitus voi valita muita toimihenkilöitä sekä asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä on läsnä.

Puheenjohtajan estyneenä ollessa, hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänestystuloksen mennessä tasan, voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

7 § Työvaliokunta

Työvaliokunnan hallitus valitsee keskuudestaan ja sen muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi jäsentä.

Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja sen tehtävänä on hallituksen apuna hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita.

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun kolme jäsentä on läsnä.

8 § Talous

Yhdistyksen talousarvion hyväksyy vuosikokous.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimitettava toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen talouden hoitoa, sen tilit, kassa ja muu omaisuus sekä laatia vuosikokoukselle kertomus toiminnantarkastuksesta, antaa lausunto talouden hoidosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

9 § Kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa helmi-toukokuussa.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus katsoo sen koollekutsumisen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten pyytää.

10 §

Yhdistyksen kokouksesta ilmoitetaan sähköisellä kokouskutsulla yhdistyksen tiedottamiseen käyttämässä sähköisessä tiedotusvälineessä esim. yhdistyksen internet-sivulla viimeistään 15 päivää ennen kokousta.

Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan samalla tavoin vähintään 7 päivää ennen kokousta. 

11 §

Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat on esitettävä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle viimeistään 10 päivää ennen kokouksen alkua.

Puheenjohtaja laatii kokouksen työjärjestyksen.

Mikäli joku tahtoo kokouksessa käsiteltäväksi otettavan asian, jota ei ole kokouksen työjärjestyksessä, hänen tulee tehdä tästä esitys kokouksen toimihenkilöiden vaalin tultua suoritetuksi. Erimielisyyden sattuessa asian esille ottamista tulee kannattaa 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä.

12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin tai hallituksen valitseman toimihenkilön kanssa.

14 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkamista tarkoittava päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat lankeavat varat 2 §:n mukaisesti yhdistyksen tarkoitusta hyödyttävään toimintaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

15 §

Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätää.


Säännöt on vahvistettu vuosikokouksessa 19.5.2020.